Privacyverklaring Ejoweb Versie 28 mei 2018

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Ejoweb hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Om hier uiting aan te geven liggen de volgende punten ten grondslag aan ons privacybeleid:

 • We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het goed functioneren van onze dienstverlening of waartoe we wettelijk verplicht zijn.
 • We verkopen geen persoonsgegevens door aan derden.
 • Het doel van een verwerking moet helder zijn. En het moet opwegen tegen de belangen van de betrokkene.
 • We bewaren gegevens niet langer dan nodig en we treffen passende maatregelen voor beveiliging.
 • Betrokkenen moeten goed ge├»nformeerd worden; zowel over de verwerkingen als over hun rechten.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Ejoweb
t.a.v. Erik Joling
Menistenstraat 60
8023 SE Zwolle
E-mail: info@ejoweb.nl

Toelichting over verantwoordelijkheid

Deze privacyverklaring gaat in op verwerkingen van persoonsgegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijk in de volgende situaties:

 • Als je onze website www.ejoweb.nl bezoekt.
 • Als je contact met ons opneemt en/of diensten bij ons afneemt

Daarnaast treden wij met onze dienstverlening op als verwerker namens onze klanten. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke gegevens? Waarom?
Contactgegevens:
Naam, e-mail, telefoonnummer, adresgegevens
– Om contact op te kunnen nemen voor het uitvoeren van onze dienstverlening
– Om te kunnen factureren
– Om te voldoen aan wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte
Technische bezoekgegevens:
IP-adres, browsertype, tijdstip, pagina
– Om technische problemen te analyseren en verhelpen
– Om de beveiliging te verbeteren
Technische mailgegevens:
E-mailadres, tijdstip, naam
– Om technische problemen te analyseren en verhelpen
– Om de beveiliging te verbeteren

Eventuele bijkomende persoonsgegevens die verstrekt worden aan ons verwerken we alleen in het belang van de betrokkene. Als dat niet het geval is worden ze vernietigd.

Wij werken voornamelijk met zakelijke klanten. Onder de huidige privacywetgeving worden bedrijfsgegevens in de regel niet als persoonsgegeven gezien. Desalniettemin behandelen wij deze gegevens met dezelfde zorgvuldigheid.

Hoe we de gegevens verwerken

Contactformulieren op ejoweb.nl

Je kunt contact opnemen via formulieren op onze website. Deze aanvragen worden doorgestuurd naar onze e-mailservice.

De gegevens van je inzending worden tijdelijk opgeslagen op de website. Na een maand worden ze van de website verwijderd. Het kan zijn dat de gegevens langer achterblijven in backup-kopie├źn, tot maximaal 90 dagen.

Cookies op ejoweb.nl

De enige cookies die we gebruiken op onze website zorgen ervoor dat wij beter met ons beheerssysteem kunnen werken. Deze cookies worden niet geplaatst bij jou als bezoeker.

Wij maken geen gebruik van software om bezoekstatistieken te bij te houden, zoals Google Analytics of Facebook Pixel.

Serverlogbestanden op ejoweb.nl

De server waar ejoweb.nl op draait bewaart de volgende gegevens.

 • Wanneer een pagina bezocht is, welke pagina, met welk ip-adres en met welke browser
 • Wanneer er een mail via een contactformulier wordt verzonden, met welk e-mailadres en onder welke naam

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het analyseren en verhelpen van technische problemen of het verbeteren van de beveiliging. De gegevens worden na drie maanden verwijderd.

E-mail

Correspondentie via e-mail wordt opgeslagen op de servers van onze e-mailprovider en op onze computers. E-mail wordt bewaard zo lang nodig is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Administratie

Wij verwerken contactgegevens van klanten handmatig in onze klantenadministratie en op onze facturen. Deze gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor onze dienstverlening werken wij met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Dit betreft webhosting, e-mailhosting, domeinnaamregistratie, website-ondersteuning en hosting van contactgegevens. Met al onze subverwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ejoweb blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaatsvindt, zal dit door ons worden gecommuniceerd met jou en met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Duidelijkheid over je rechten

Als wij persoonsgegevens van je verwerken heb je hierover de volgende rechten:

 • Het mogen inzien van je persoonsgegevens
 • Het laten corrigeren van je persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van je persoonsgegevens
 • Het laten overdragen van je persoonsgegevens
 • Het eventueel intrekken van je toestemming
 • Het bezwaar maken tegen de verwerking

Je kunt een verzoek naar ons sturen per e-mail of post (zie contactgegevens boven aan deze privacyverklaring). In persoon mag natuurlijk ook.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te leveren. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen.